projekt - elfik

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 51
-------------------------------------------------------------
Dyrektor: Maciej Dąbrowski,  tel. 607 389 734
Wicedyrektor: Sabina Dąbrowska,  tel. 607 919 893
Przejdź do treści

Menu główne:

1. Tytuł projektu: Równe szanse i możliwości - rozwój przedszkola "Elfik" w Wałczu

2. Okres realizacji: 01.05.2017 r. – 31.08.2018 r.

3. Budżet projektu: 511 238,86 zł (w tym 429 393,23 zł dofinansowania z UE)

4. Źródło dofinansowania: Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5. Cel główny projektu:
Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej na obszarze miasta Wałcz i gminy wiejskiej Wałcz poprzez stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wzmocnienie infrastruktury, rozszerzenie oferty i wzrost kompetencji kadry przedszkola „Elfik” (objęcie wsparciem 78 dzieci- 40M, 38K- i 6 nauczycielek (05.2017-08.2018).

6. Główne rezultaty:
a) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabylikompetencje po opuszczeniu programu: 6 os. (6K), w tym: Liczba nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje zawodowe po ukończeniu studiów podyplomowych (4K) i kursów (3K);  
b) Liczba utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych OWP, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS: 10 miejsc;
c) Wzrost liczby dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej: 1,48%.

7. Grupa docelowa:
a) dzieci w wieku 3-4 lata (6K,4M, w tym 1M,2K z niepełnosprawnościami) zamieszkałe w Wałczu i gminie wiejskiej Wałcz (w rozumieniu art. 25 kc), nieobjęte edukacją przedszkolną;
b) ) dzieci z Wałcza i gminy wiejskiej Wałcz, uczęszczające obecnie do przedszkola „Elfik (68 os, 36M, 32K, w tym 5 z niepłnosp.);
c) kadra OWP– 6 nauczycielek z przedszkola „Elfik”.

8. Główne zadania:
a) Stworzenie i funkcjonowanie 10 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu „Elfik”;
b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego i adaptacja infrastruktury przedszkola „Elfik” do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
c) Przygotowanie programów i realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci z przedszkola „Elfik” w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów w oparciu o przeprowadzoną diagnozę;
d) Studia podyplomowe i kursy doskonalące - wzmocnienie umiejętności i kompetencji kadr przedszkola Elfik.
Dyrektor: Maciej Dąbrowski
tel. 607 389 734
Wicedyrektor: Sabina Dąbrowska
tel. 607 919 893
DUŻY ELFIK dół: tel. 690 946 237
DUŻY ELFIK góra: tel. 536 305 100
MAŁY ELFIK: tel. 506 542 534
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego