O nas - elfik

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 51
-------------------------------------------------------------
Dyrektor: Sabina Dąbrowska,  tel. 607 919 893
Wicedyrektor: Maciej Dąbrowski,  tel. 607 389 734
Przejdź do treści


Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego ELFIK w Wałczu


Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego ELFIK poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję pracy, uwzględniono zarówno cele wychowania przedszkolnego, jak również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola – zarówno kadrowe, jaki i bazowe – oraz statut placówki. Koncepcję opracowano na lata 2014/2015-2016/2017


-wolnostojący budynek
- duży ogródek z placem zabaw, który sprzyja aktywności  ruchowej dzieci
-dobra lokalizacja placówki
-kolorowe, przestronne i estetyczne sale, wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki i w meble dostosowane do warunków fizycznych dzieci
-kompetentni nauczyciele, stale podnoszący swoje kwalifikacje
-prowadzone są zajęcia Terapii Integracji Sensorycznej
-otwartość przedszkola na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym
-atrakcyjna oferta edukacyjna dla dzieci i środowiska rodzinnego
-miła atmosfera, która sprzyja zabawie i pracy
-indywidualne podejście do każdego dziecka
-organizowanie różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki
-dobra opinia w środowisku lokalnym


-wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
-opieka nad dziećmi odpowiednia do ich potrzeb, w tym nad dziećmi niepełnosprawnymi
-dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego
-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej  
-udzielanie dzieciom, a także rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
-budowanie u dzieci poczucia własnej wartości, otwartości i tolerancji dla odmienności
-respektowanie norm społecznych
-sprzyjanie rozwijaniu zainteresowań dzieci
-nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,
- przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym,
- rodzice są partnerami przedszkola,


Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego, zrównoważonego, indywidualnego rozwoju, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata. Jesteśmy przedszkolem integracyjnym, dlatego też wychowujemy dzieci w duchu empatii, akceptacji, szacunku, wrażliwości, otwartości, umiejętności współpracy i tolerancji dla odmienności, czemu m.in. sprzyja codzienna i bieżąca integracja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi i z grupą. Przedszkole tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie.


Dążymy, aby dzieci były wyposażone w odpowiedni zasób wiedzy, umiejętności i sprawności, by mogły operować nimi na późniejszych etapach edukacji i w dorosłym życiu. Dokładamy starań, by dziecko odnosiło sukcesy na miarę swoich możliwości, było samodzielne, twórcze, dbało o potrzeby swoje i innych, radziło sobie w sytuacjach trudnych. Uczymy integracji, także z osobami niepełnosprawnymi, wychowujemy w duchu empatii oraz kształtujemy poczucie własnej wartości. Liczymy się ze zdaniem innych, dlatego przedszkole jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców.


- zebrania ogólne i grupowe,
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
- konsultacje i porady indywidualne,
- spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci itp.
- kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
- zajęcia otwarte dla rodziców,
- wycieczki,
- uroczystości, konkursy, np. pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, spotkania świąteczne,  spotkania z dziadkami, bale karnawałowe, pierwszy dzień wiosny,
Dzień Mamy i Taty, pożegnanie przedszkola z piknikiem.Dziecko kończące przedszkole:
- jest dobrze przygotowane do roli ucznia,
- potrafi funkcjonować w nowym środowisku,
- potrafi radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach.
- współdziała w grupie,
- jest samodzielne,
- jest kulturalne – zna dobre maniery,
- posiada podstawową wiedzę o świecie,
- potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami,
- porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami,
- przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków,
- przestrzega norm i zasad społecznych,
- odróżnia dobro od zła,
- jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,
- zrozumiale się wypowiada
-dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniuDbamy o to, by nasze przedszkole miało jak najlepszą opinię wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym. Przedszkole jest promowane poprzez prowadzenie strony internetowej prezentującej informacje o przedszkolu, a także profilu na portalu Facebook.

Ponadto działania promocyjne obejmują:
- organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla środowiska rodzinnego,
- udział dzieci w konkursach
- tabliczki z logo przedszkola, używane podczas spacerów, spotkań, konkursów, czy zawodów poza terenem przedszkolaW przedszkolu stosujemy różnorodne metody i elementy metod w pracy z dziećmi, które sprzyjają zabawie i nauce, są to m.in.:

- twórcze metody aktywności ruchowej,
- metoda Weroniki Sherborne
- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
- czynnościowe nauczanie matematyki (E.Gruszczyk-Kolczyńska, E.Zielińska),
- metody aktywizujące i twórczego myślenia,
- zabawy badawcze i doświadczenia,
- pedagogikę zabawy KLANZA,


W naszym przedszkolu zapewniamy bezpieczeństwo i otaczamy opieką wszystkie dzieci. Indywidualnie podchodzimy do każdego dziecka, rozwijając jego zainteresowania i talenty. Cieszymy się z sukcesów naszych wychowanków i dbamy o to, aby tych sukcesów było jak najwięcej. Zajęcia prowadzone są w sposób interesujący, dzieci aktywnie w nich uczestniczą, są traktowane podmiotowo. Przekazywane treści dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia indywidualne dla dzieci, których rozwój jest mniej typowy. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie analizują pojawiające się problemy, wymieniają się spostrzeżeniami. Uczestniczą w różnorodnych szkoleniach, stale podnosząc swoje kwalifikacje. W celu zapewnienia optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych każdego dziecka nauczyciele monitorują indywidualny rozwój podopiecznych, prowadząc systematyczne obserwacje. Nauczyciele diagnozują gotowość szkolną dzieci, prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy oraz zajęć specjalistycznych. W przedszkolu prowadzimy wczesne wspomaganie dziecka.


Zasady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym:
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, a także z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, udzielają wskazówek pomocnych w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi lub/i edukacyjnymi ich dzieci.


- Aktualizacja i doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- Promocja zdrowia, aktywności ruchowej i zdrowego żywienia.
- Wychowanie do wartości oparte na poszanowaniu norm i zasad, aby dzieci orientowały się co jest dobre, a co złe,
- Doskonalenie systemu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
- Promocja przedszkola i wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.
- Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
- Tworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
- Poszerzanie katalogu własnych tradycji.
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Dyrektor: Sabina Dąbrowska
tel. 607 919 893
Wicedyrektor: Maciej Dąbrowski
tel. 607 389 734
DUŻY ELFIK dół: tel. 536 305 100
DUŻY ELFIK góra: tel. 506 542 534
MAŁY ELFIK: tel. 690 946 237
Administratorem Państwa Danych jest Przedszkole Niepubliczne Elfik NIP 7651566947 z siedzibą w Wałczu pod adresem ul. Wojska Polskiego 51, 78-600 Wałcz. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia odpowiedzi na zapytanie. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla umożliwienia kontaktu z klientem. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. W tym celu wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Przedszkole Niepubliczne Elfik ul.Wojska Polskiego 51, 78-600 Wałcz z dopiskiem „Dane osobowe"

Wróć do spisu treści